thai art2

ศิลปะไทยครั้งรัชกาลที่ 1 : รุ่งอรุณของศิลปะ (1)

            จากบทความที่แล้ว ที่ได้กล่าวถึงตัวอย่างงานศิลปกรรมครั้งรัชกาลที่ 1 ที่ควรดูควรชมไปบ้างแล้ว เช่น หมู่พระที่นั่งต่างๆในพระบรมมหาราชวัง งานศิลปกรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดระฆังโฆสิตาราม รวมไปถึง งานศิลปกรรมในพระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคล           ในบทความนี้ เราลองมาลงรายละเอียดของงานศิลปกรรมเหล่านั้นกันว่า แต่ละแหล่งแต่ละสถานที่จะมีวัตถุสถานใดที่เก่าแก่และงดงามไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 บ้าง ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราลองมาดูกันตามแต่ละสถานที่ได้เลย พระที่นั่งต่างๆในพระบรมมหาราชวัง เนื่องด้วยพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นเสมือนบ้านของพระมหากษัตริย์ในราชวงศีจักรีมาทุกยุคทุกสมัย การบูรณะซ่อมแซมวัตถุสถานต่างๆจึงมักเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แม้กระนั้นการเข้าไปจัดการและบูรณะก็จำกัดวงอยู่เฉพาะผู้มีอำนาจจัดการ คือ พระบรมวงศานุวงศ์และองค์กษัตริย์ เป็นต้น ทางหนึ่ง การบูรณะซ่อมแซมดังกล่าวย่อมส่งผลให้งานศิลปกรรมที่ยืนยันได้ว่าเป็นสมัยรัชกาลที่ […]

Read More
ศิลปะไทย3

ศิลปะไทยครั้งรัชกาลที่ 1 : รุ่งอรุณของศิลปะ (2)

          มาต่อกันจากบทความที่แล้ว ซึ่งได้เกริ่นถึงศิลปะครั้งรัชกาลที่ 1 ที่เป็นตัวอย่างงานศิลปกรรมชั้นยอดในรั้วในวังกันไปแล้วอย่างตัวอย่างงานศิลปกรรมภายในพระบรมมหาราชวังและภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเรา ในบทความนี้ เราลองขยับออกมาจากพื้นที่กำแพงวังกันบ้าง มาดูซิว่านอกรั้วนอกวังนั้นจะยังคงเหลือหลักฐานทางศิลปะใดๆที่บ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะครั้งรัชกาลที่ 1 ได้บ้าง           ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์กันก่อนเลย โดยงานศิลปกรรมที่ยังคงเป็นหลักฐานตัวอย่างงานศิลปะครั้งรัชกาลที่ 1 ในวัด ได้แก่           พระวิหารสี่ทิศที่ล้อมรอบพระอุโบสถอยู่ จัดได้ว่ามีศิลปกรรมอย่างครั้งรัชกาลที่ 1 ชัดเจน แม้ว่าตัวสิ่งก่อสร้างภายในวัดจะเป็นของซ่อมใหม่ครั้งรัชกาลต่อๆมาเสียเยอะ แต่สิ่งที่คงเหลือ เช่น ฐานพระภายในพระวิหารหรือลวดลายหน้าบันของวิหารก็น่าเชื่อว่าจะยังคงเค้าเดิมในสมัยรัชกาลที่ 1 […]

Read More
thai art

ศิลปะไทยครั้งรัชกาลที่ 1 : รุ่งอรุณของศิลปะ

            เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 ใน ปีพ.ศ. 2310 นั้น ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบ้านเมืองไทยเรา บ้านเมือง ปราสาท พระราชวัง วัดวาอาราม ศิลปกรรมต่างๆ ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ ถึงแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะทรงรวบรวมผู้คนสร้างกรุงธนบุรีขึ้นใหม่ แต่ตลอดรัชกาลของพระองค์ประมาณ 15 ปีนั้น กลับเต็มไปด้วยศึกสงคราม แทบไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนุบำรุงวัดวาอารามและสร้างศิลปกรรมขึ้นใหม่เลย ประกอบกับบ้านเมืองยังอยู่ในระยะฟื้นตัว ขาดกำลังคน ขาดกำลังทรัพย์ และขาดช่างซึ่งกระจัดกระจายไปเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก           จนเวลาล่วงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ […]

Read More